11

پرزه جات

ځنځیر

سلنډر

ورکونه

ځنځیر 2

شافټ

ګیر څرخ